Tournoi de Paix à Masisi : Valentin Kaneno satisfait